Osaaminen pähkinänkuoressa

Menestyksen kolmas keskeinen tekijä, osaaminen, ei ole edellisiä timantin särmiä helpommin taklattavissa. Kaikki korostavat osaamisen merkitystä, mutta käsitteen sisältö vaihtelee suuresti esittäjän mukaan. Lähestyn myös osaamista tarkastelemalla osaamisen tärkeimpiä ulottuvuuksia.

Osaamisen pääelementit ovat tiedot, taidot, näkemys, halu ja rohkeus. Osaamisen perustan muodostaa know-how eli taitotieto. Tämän lisäksi on korostettu motivaation merkitystä erilaisilla ilmaisuilla: tahto, halu, hinku, intohimo. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet kaksi muuta osaamisen elementtiä, näkemys ja rohkeus. Monimutkaistuvassa maailmassa näkemyksestä on tullut yhä kriittisempi osa osaamista. Ja lopulliseen irtiottoon vaaditaan usein rohkeutta; uskalletaan ottaa riskiä eikä pelätä epäonnistumista.

Liikeyritys ja muukin organisaatio on jo määritelmänsä mukaan teknis-taloudellis-sosiaalinen kokonaisuus. Tämä on sisäistettävä yrityksen johtamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Henkilöt ovat yleensä sekä koulutukseltaan että kokemukseltaan erikoistuneita, mikä asettaa haasteita teknis-taloudellis-sosiaalisen kokonaisuuden ymmärtämiselle. Usein koko organisaation kulttuuri on liikaa suuntautunut joko teknologiaan, talouteen tai ihmisiin. Erityisen haasteellista on ymmärtää teknologian, talouden ja ihmisten väliset riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet. Näiden vuorovaikutussuhteiden osaaminen erottaa usein voittajat tavallisista organisaatioista.

Osaamisen kirjo ja monitahoisuus on niin laaja, että yrityksen on pystyttävä priorisoimaan tärkeimmät osaamisalueet esiin, ns. ydinosaamiset. Ydinosaamiset muodostavat tärkeän perustan kilpailuetujen saavuttamiselle, ylläpidolle ja vahvistamiselle.

Yritystoiminta on maailman vaativin joukkuelaji, koska kokonaisjoukkue koostuu usein hyvin monista osajoukkueista. Tällöin vaikeusaste kasvaa kaikilla johtamisen alueilla: suunnittelu, koordinointi, motivointi, organisointi ja valvonta. Kuten urheilussa huippujoukkue koostuu huippupelaajista mutta joukkueen kokonaisosaaminen on enemmän kuin osiensa summa.

Osaamiskuvion keskiöön on asetettu ”jatkuva kehittyminen ja uudistuminen”. Nopeasti kehittyvässä ympäristössä osaamisen kehittymis- ja uudistumiskyky ratkaisee voittajat pitemmällä aikavälillä.