trategisen johtamisen evaluointi

Evaluoinnin tavoite

Strategisen johtamisen evaluoinnin tarkoituksena on analysoida yrityksen tai yksikön strategisen johtamisen, ajattelun ja toimintamallin nykyinen taso.  Evaluoinnissa käytetään perustana menestyksen timantti -viitekehystä: Strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus.  Menestyksen timantin analysoinnin avulla löydetään ne painopistealueet, joihin tulevilla strategiakierroksilla kannattaa eniten panostaa.  Tavoitteena on löytää ne strategiset toimenpideohjelmat, joiden avulla yritys pystyy nopeimmin parantamaan kilpailukykyään, kannattavuuttaan sekä niitä strategisia tavoitetiloja, joiden saavuttamiseen sen tulee erityisesti tähdätä.


Miten evaluointi toteutetaan

Evaluointi suoritetaan siten, että yrityksen avainhenkilöille lähetetään sähköisesti kysymyspatteristo, joka koostuu 4 x 20 kysymyksestä, strategian, johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuksen alueelta.  Ennen vastaamista pidetään 1/2 päivän valmistautumistilaisuus.  Tämän jälkeen henkilöt vastaavat nimettömänä luottamuksellisesti.  Vastauksista laaditun yhteenvedon jälkeen pidetään 1/2 päivän tulosten purkutilaisuus.  Purkutilaisuudessa laaditaan myös suositukset jatkotoimenpiteiksi.


Evaluoinnin vaatima aika

Evaluoinnin valmistelu, toteuttaminen ja palautteen antaminen vaativat aikaa noin 2-3 viikkoa.  Kysymyspatteristo toimitetaan sähköisesti vastaajille muutaman päivän kuluttua analyysipäätöksen tekemisestä.  Vastausaikaa tarvitaan kokemuksemme mukaan noin viikko.  Yhteenvedon laatiminen analyysistä ja suositukset painopistealueiksi vaativat myös noin viikon.


Evaluoinnin raportointi

Kokemuksemme mukaan on tarkoituksenmukaista, että yhteenveto ja suositukset raportoidaan vain tilaajalle eli niille, jotka ovat olleet mukana evaluoinnin toteuttamisessa.  Evaluointihan on tarkoitetu nimenomaan apuvälineeksi ja strategisten ohjelmien osumatarkkuuden parantajaksi niille, jotka ovat olleet mukana arvioinnissa ja jotka osallistuvat myös varsinaisten strategisten suunnitelmien laatimiseen.  Tilaajan kanssa voidaan sopia myös laajemmasta raportoinnista, jos se katsotaan tarpeelliseksi.


Milloin evaluointi kannattaa tehdä

Strategisen johtamisen evaluointi on erityisen tarpeellinen silloin, kun yritys on ihan uusien haasteiden edessä tai sen avainhenkilöt ovat tärkeiltä osin muuttuneet ja ovat lähtöisin erilaisen kulttuurin omaavista yrityksistä.  Evaluointi kannattaa uudistaa aina 2-3 vuoden välein sen selvittämiseksi, miten yritys on edistynyt strategisen johtamisen kehittämisessä ja miten valitut strategiat ovat parantaneet yrityksen kilpailukykyä ja auttaneet saavuttamaan sen tärkeimpiä tavoitteita.

 

Suosittelemme lämpimästi strategisen johtamisen evaluointia ennen varsinaisen strategiatyön käynnistämistä.  Strategisten ohjelmien osumatarkkuuden on oltava korkeaa luokkaa - ohilaukauksiin ja sakkokierroksiin ei ole tämän päivän maailmassa varaa eikä aikaa