Strategiakonsultointi

Strategiatyöskentelymme tavoitteena on asiakkaidemme kanssa yhdessä luoda, toteuttaa ja uudistaa sellaisia strategioita, joiden avulla yritys menestyy liiketoiminnassaan.

Määrittelemme strategian seuraavasti:
"Strategian avulla yritys hallitsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita siten, että liiketoiminnalle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet pystytään saavuttamaan."

Strategia voi periaatteessa jakautua kuudelle tasolle:

 1. Omistusstrategia
 2. Konsernistrategia
 3. Toimialastrategia
 4. Liiketoimintastrategia
 5. Funktiokohtainen strategia
 6. Yksilöstrategia

Enemmistölle yrityksiä riittää kuitenkin kaksi strategiatasoa: konsernistrategia (ryhmätason strategia) ja liiketoimintastrategia (liiketoimintatason strategiat).  Tämän lisäksi on tärkeätä sovittaa konserni- ja liiketoimintatason strategiat yhteen: mikä on keskinäinen työnjako, vuorovaikutus ja integrointi.


Konsernistrategia

Konsernistrategiassa tulee ottaa kantaa ennen kaikkea seuraaviin asioihin: 

Miksi olemme olemassa, mikä on haluttu tahtotilamme ja millä pääperiaatteilla toimimme
 • elämäntehtävä: toiminta-ajatus, visio ja arvot
 • keskeisimmät strategiset tavoitteet
Missä liiketoiminnoissa olemme mukana millä painoarvoilla
 • strategiset bisnesalueet (SBA)
 • portfolio
Miten eri liiketoiminnot integroidaan keskenään
 • keskitys, hajautus ja hajakeskitys (synergia)
 • organisaatioratkaisut: rakenne, resurssit, osaaminen, johtamistapa, ohjausjärjestelmät, palkitsemisjärjestelmät, kulttuuri
Liiketoimintastrategia

Liiketoimintastrategian avulla on pystyttävä ratkaisemaan liiketoiminnan kolmiodraama.

kolmiodraama

Liiketoimintastrategian "happotesti":

 • Pystymmekö tuottamaan asiakkaille lisäarvoa?
 • Onko meillä sellaiset resurssit ja sellainen osaaminen, että pystymme aikaansaamaan lisäarvon kilpailukykyisin kustannuksin?
 • Tunnistammeko todellisen kilpailutilanteen ja sen dynamiikan?
 • Pystymmekö yhdistämään asiakkaiden tarpeet ja omat resurssit ja osaamisen sekä kilpailutilanteen sellaiseksi vuorovaikutukseksi, että saavutamme, ylläpidämme tai vahvistamme kilpailuetua?
 • Onko meillä sellainen pitkäjänteinen strategiatyöskentely, että pystymme jatkuvasti uudistumaan kasvavien vaatimusten myötä?

Happotesti usein osoittaa, että monilla yrityksillä – vastoin omaa uskomustaan – ei todellisuudessa ole tiedostettua kilpailukykyistä strategiaa.